KHO PHẦN MỀM

BƯỚC 1 CÀI SSH BƯỚC 2 CÀI IP TĨNH BƯỚC 3 CÀI APACHE BƯỚC 4 CÀI MYSLQ BƯỚC 5 CÀI PHP BƯỚC 6 CÀI PHPMYADMIN BƯỚC 7 TẠO TÀI KHOẢNG MYSQL BƯỚC 8 TẠO VIRTUAL HOST CHỨA TRANG WEB BƯỚC 9 ĐĂNG KÝ CHỨNG CHỈ SSL MIỄN PHÍxem chi tiết

Bước 1: Dừng dịch vụ mysql lại. sudo service mysql stop Bước 2 : Kill sạch các tiến trình liên quan đến mysql sudo killall -KILL mysql mysqld_safe mysqld Bước 3 : Tiến hành gỡ bỏ gói cài đặt mysql và dọn dẹp các gói cài đặt liên kết khác. sudoxem chi tiết

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Usage: chia_plot [OPTION…] -n, –count arg Number of plots to create (default = 1, -1 = infinite)-r, –threads arg Number of threads (default = 4)-u, –buckets arg Number of buckets (default = 256)-t, –tmpdir arg Temporary directory, needs ~220 GiB (default = $PWD)-2, –tmpdir2 arg Temporaryxem chi tiết