Cười bễ bụng với TRÍCH ĐOẠN CẢI LƯƠNG HÀI, XƯA, XÃ HỘI hay nhất mọi thời đại