máy chủ proxy Squid

Loading

https://github.com/serverok/squid-proxy-installer

cài đặt

wget https://raw.githubusercontent.com/serverok/squid-proxy-installer/master/squid3-install.sh -O squid3-install.sh
sudo bash squid3-install.sh

kiểm tra

sudo systemctl status squid

đặt tên người dùng

sudo /usr/bin/htpasswd -b -c /etc/squid/passwd ten matkhau

đổi tên người dùng

sudo /usr/bin/htpasswd /etc/squid/passwd USERNAME_HERE

mở tường lữa

sudo ufw allow 'Squid'

khởi động lại

sudo systemctl reload squid

mở port 3128

đánh giá sản phẩm