Trích Đoạn Đêm Huyền Diệu – CVVC Huyền Trang ft NS Phạm Vũ Thành ft NS Trần Thanh Cường